ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА, ЦЕХ „КИП и А“, ТР „ЛЮЛИН“

„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото Дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА, ЦЕХ „КИП и А“, ТР „ЛЮЛИН“

Описание на длъжността:
-Извършва проверка и настройка на прибори по КИП и А в ОЦ „Люлин“;
-Извършва функционални проверки и въвежда в действие системи за технологична сигнализация, защити, управление и визуализация на технологичните параметри;
-Проверява и отстранява повреди в системите за управление на технологичния процес в част КИП и А;
-Извършва лабораторна проверка на приборите подлежащи на метрологичен контрол от ведомствената метрологична служба на ОЦ „Люлин“;
-Взема участие при въвеждане в експлоатация и/или реконструкцията на нови и/или съществуващите системи за управление на технологичния процес;
-Участва в поддръжката на прилежащите към цеха /КИП и А/ външни и вътрешни райони.

Работата се изпълнява на 12 часови смени, по определен график.

Изисквания за длъжността:

Образование:
-Средно техническо или средно специално, със специалности „Автоматизация“ или „Кип и А“;

Трудов опит:
-минимум една година стаж по специалността;
-минимум една година стаж по специалността.

Личностни качества и умения:
- Инициативност;
- Дисциплинираност и отговорност за работа;
- Умение за работа в екип;
- Сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност, съобразителност.

Ние предлагаме:
- Добри условия на труд;
- Добра социална политика.

Местоположение на работното място:
- ОЦ „Люлин“, с. Волуяк, ул. „Бел камък“ № 8.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 13.02.2023 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB