ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА В ЦЕХ „КИП и А“ , ТР „ЛЮЛИН“


„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.
За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:
Електромонтьор, електронна апаратура, Цех „КИП и А“, ТР „Люлин“

Описание на длъжността:
-Извършва проверка и настройка на прибори по КИП и А в ОЦ „Люлин“;
-Извършва функционални проверки и въвежда в действие системи за технологична сигнализация, защити, управление и визуализация на технологичните параметри;
-Проверява и отстранява повреди в системите за управление на технологичния процес в част КИП и А;
-Извършва лабораторна проверка на приборите подлежащи на метрологичен контрол от ведомствената метрологична служба на ОЦ „Люлин“;
-Взема участие при въвеждане в експлоатация и/или реконструкцията на нови и/или съществуващите системи за управление на технологичния процес;
-Участва в поддръжката на прилежащите към цеха /КИП и А/ външни и вътрешни райони.


Изисквания за длъжността:
- Средно техническо или средно специално образование, със специалности „Автоматизация“ или „Кип и А“;
- Минимум една година стаж по специалността.

Личностни качества и умения:
- Да проявява коректност в работата;
- Инициативност и творчески подход;
- Висока дисциплинираност, отговорност и професионализъм в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности;
- Да проявява стремеж и умения за повишаване на професионалната квалификация;
- Да проявява прецизност, аналитично мислене и лоялност;
- Да притежава умение за работа самостоятелно и в екип.

Ние ще Ви предложим:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.

Местоположение на работното място:
- ОЦ „Люлин“, с. Волуяк, ул. „Бел камък“ № 8.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 01.12.2023 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB