ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа, осигурявайки част от енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.


Ако желаете да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 

Кратко описание на длъжността: Помощна и оперативна дейност при осъществяване на функционално определените задължения на дирекция „Стопанска дейност“, при общо управление на част от имуществото на Дружеството – движимо и недвижимо.

Структурна единица, в която се намира позицията: отдел „Битово обслужване и почивни бази“, дирекция „Стопанска дейност“, ресор „Административно-стопанска дейност и човешки ресурси”.

Функции и задължения на длъжността:
• Управление и контрол на дейности, свързани с изпълнение на социалната програма на Работодателя и почивното дело като корпоративна политика и стопанска дейност;
• Съдейства при изготвяне на проекти на техническа документация и осигуряване на такава.
• Подпомага процеса по иницииране на процедури по възлагане и сключване на договори от компетентността на дирекцията, като участва в изготвянето на проекти на документи, справки и анализи и осъществява последваща координация и контрол върху изпълнението и приключването им.
• Участва в провеждане на процедури по иницииране, възлагане и изпълнение на разпоредителни действия по отношение управлението на собствеността, като осъществява анализ на обектите, функционалното им предназначение и ефективност от стопанисване, изготвя документации за провеждане на процедури, сключване на договори и контрол.
• Участва в проектирането и разработването на вътрешни документи във връзка с нормативни изисквания, управленски решения и произтичащите от тях организационни и функционални промени по отношение дейността на дирекцията и управлението на собствеността.
• Участва в различни работни комисии, свързани с провеждането на обществени поръчки, конкурси, търгове и екипи по европейски и национални програми.
• Поддържа нормативни документи и техническа документация в подходяща форма за ползване на хартиен и/или електронен носител, създава организация за поддържане на електронни регистри на документи.
• Изпълнява и други задачи, възложени от ръководител, отдел „Битово обслужване и почивни бази”, директор, дирекция „Стопанска дейност“.

Изисквания за длъжността:
• Висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.
• Професионален опит: минимум 2 /две/ години практически опит в административно-обслужващата сфера. С предимство ще се разглеждат кандидатури с професионален опит по специалността в отрасъл енергетика и ютилити бизнес;
• Висока компютърна грамотност: умения за работа с компютър - Microsoft Office, Open Office и Интернет;
• Умения за работа с офис техника;
• Отлично владеене на българския книжовен език;
• Познаване на правилата за изготвяне на документация и оформяне на кореспонденция, за организиране, съхранение и архивиране на документация.

Личностни качества и умения:
• Умение за работа самостоятелно и в екип;
• Аналитичност и прецизност;
• Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;
• Ориентираност към срокове и резултати;
• Отговорност и организираност;
• Умения за работа в динамично променящи се условия;
• Лоялност.

Ние ще Ви предложим:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.

Местоположение на работното място:
• ж. к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23Б – Централно управление.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София“ ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV, с посочени актуални данни за обратна връзка.
Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 11.12.2023 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB