ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа, осигурявайки част от енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

Кратко описание на длъжността: Независима и обективна дейност за даване на увереност или консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на „Топлофикация София“ ЕАД, като помага за постигане целите на дружеството, чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрола и управлението.

Структурна единица, в която се намира позицията: отдел „Вътрешен одит“ на пряко подчинение на Изпълнителния директор.

Функции и задължения на длъжността:
• Отговаря и пряко участва в одитната дейност на отдела, самостоятелно или в одиторски екипи, чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране.
• Осъществява вътрешни и външни комуникации, във връзка с изпълнението на конкретните одитни ангажименти.
• Присъства на встъпителната среща с ръководството на одитираната дейност.
• Извършва или участва в предварителното проучване за разбиране на дейността, обхватът на одита, оценка и класификация на рисковете.
• Изготвя работни програми за изпълнение на поставените им одитни ангажименти.
• Изготвя или участва в изготвяне на одитен план и прилежащите работни документи във връзка с планирането на одитните ангажименти за даване на увереност.
• Извършва конкретни тествания на контроли, документални и материални проверки.
• Изразява независимо и обективно мнение за ефективността на контролните механизми на одитираната дейност/ процес, въз основа на проверените лично факти и обстоятелства, попълва работни документи, написва констатациите, изводите и препоръките, след което ги окомплектова с доказателства и ги представя на ръководителя на отдел „Вътрешен одит” за проверка и одобрение. Коригира и допълва констатациите при бележки от ръководителя на отдел „Вътрешен одит”.
• Изготвя проекти на предварителен и окончателен одитен доклад и ги предоставя на ръководителя на отдел „Вътрешен одит” за обсъждане и подписване.
• Изготвя окончателен одитен доклад за конкретния одитен ангажимент, след запознаване и анализиране на всички постъпили становища по предварителния одитен доклад.
• При необходимост, оказва съдействие на ръководството на одитираната структура за изготвяне на план за действие за изпълнението на дадените препоръки.
• Проследява и докладва изпълнението на дадените от предходни одити препоръки, при възлагане от ръководителя на отдела.
• Участва в одитни ангажименти за консултиране, като съставя необходимите документи според естеството на ангажимента.
• Изготвя, попълва, окомплектова и отчита досиетата на съответните одитни ангажименти, за завеждане в архива на отдел „Вътрешен одит”.
• Изпълнява и други допълнително възложени задачи от ръководителя на отдел „Вътрешен одит”.

Изисквания за длъжността:
• Завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в областта на социалните, стопанските, правните и технически науки. С предимство ще се разглеждат кандидатури с техническо образование със специалност в областта на топлоенергетиката или топлотехниката.
• Сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
• Не се изисква професионален опит в областта на одита, контрола или счетоводството, но с предимство ще се разглеждат кандидатури с професионален опит в отрасъл енергетика и ютилити бизнес.
• Отлична компютърна грамотност.

Личностни качества и умения:
• Умение за работа самостоятелно и в екип;
• Аналитичност и прецизност;
• Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;
• Ориентираност към срокове и резултати;
• Отговорност и организираност;
• Умения за работа в динамично променящи се условия;
• Лоялност.

Ние ще Ви предложим:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.

Местоположение на работното място:
• ул. „Ген. Стефан Тошев“, бл. 223 – Централно управление.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте, като подадете:
1. Актуално CV.
2. Мотивационно писмо.
3. Сертификат за „Вътрешен одитор в публичния сектор“.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.
Краен срок за подаване на документи: 06.12.2023 г.

Благодарим Ви за проявения интерес и очакваме Вашите кандидатури!


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB