АРХИВАР

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа, осигурявайки част от енергийната стабилност и удобството на града. Ние предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност
да се присъедините към нашия екип от професионалисти за срок от 6 /шест/ месеца, сключвайки ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР на длъжност:

АРХИВАР (НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР)

1. Кратко описание на работата: Инвентаризация и изготвяне на описи на всички налични документи в архивохранилищата на дирекции – „Правна“, „Обслужване на клиенти и управления на вземанията“, „Клиентска удовлетвореност и дялово разпределение“ и „Материално-техническо обслужване“. Съставяне на инвентарни описи, на съхраняваните в архивите на дружеството документи, като се започне приоритетно с архивохранилищата на дирекция „Правна“, дирекция „Обслужване на клиенти и управление на вземанията“ и дирекция „Клиентска удовлетвореност и дялово разпределение“. Основната цел на изготвяне на горецитираните инвентарни описи е взимане на решение за последващото процедиране на наличните документи – унищожаване или последващо съхранение съгласно относимата нормативна уредба и Вътрешните правила за учрежденски архив на дружеството. Средната норма на обработени документи на ден трябва да бъде около 250 /двеста и петдесет/ документа, което включва описване, архивиране и подредба в архивни кашони.

2. Вид и особености на договора: Граждански договор със срок от 6 /шест/ месеца и трудово възнаграждение в размер на 1000 лева месечно.

3. Отговорности:
3.1. Точно спазване на нормативните актове, свързани с архивирането на документите.
3.2. Точно систематизиране и опазване на архивните материали на архивите.
3.3. Точност при воденето на отчетността на архива.
3.4. Спазване на инструкциите за противопожарна охрана.
3.5. Изпълнение на поставените задачи качествено и в срок.

4. Права:
4.1. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява.
4.2. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.

5. Изисквания за длъжността:
5.1. Минимум средно образование.
5.2. Професионален опит в областта на деловодството и архивирането е препоръчителен. Умения за работа с компютърни и информационни системи в областта на архивирането на документи ще се считат за предимство.

6. Личностни качества и умения: Самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност.

* Забележка: АРХИВНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ се намират на следните адреси на територията на гр. София: ул. „Ястребец“ № 23Б – архиви на дирекции „Правна“, „КУРД“ и „ОКУВ“; ул. „Житница“ № 34 – архив на дирекция „Правна“ и ул. „Траен мир“ – архив на дирекция „Правна“ при необходимост може да се посочи и друг адрес.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV, с посочени актуални данни за обратна връзка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„Топлофикация София“ ЕАД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Топлофикация София“ ЕАД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Топлофикация София“ ЕАД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Топлофикация София“ ЕАД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

Благодарим Ви за проявения интерес и очакваме Вашите кандидатури!         


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB