Съобщение 26.07.2012г.

2012-07-26

На основание  чл.  69а,  ал.  3  от  ЗОП  съобщаваме,  че  на  30.07.2012г.  от  13:00 часа  в  Централното  управление  на  „Топлофикация  София”  ЕАД  на  ул.  „Ястребец”  №  23Б,  ще  се  състои  отваряне  и  оповестяване  на  ценовите  оферти  на  допуснатите  до  по-нататъшно  участие  участници  в  процедура  с  предмет:  „Доставка на 9 броя нови пикапи и 3 броя нови леки автомобили за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците
или нестопанска  цел и средствата за масова информация.