Съобщение 17.07.2012г.

2012-07-17

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 18.07.2012г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б., ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Ремонт на въздуховоди от горивна уредба до ВВ на ПГ № 7 в ТР „София Изток
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.