Съобщение 10.07.2012 г.

2012-07-10

Р Е Ш Е Н И Е
№ 277
от 09. 07. 2012 г., София

„Топлофикация София” ЕАД, гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б, на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството


І. Обект на конкурса – отдаване под наем на следните имоти:
Обект 1:

1. Площ от монолитна сграда за монтиране и експлоатация на разпределителна уредба 20 kV;
1.1. Местонахождение: гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6;
1.2. Обща площ: общо 183 (сто осемдесет и три) м2.

Обект 2:
1. Площ от 172, 2 м2  в открита разпределителна уредба 110 kV за захранване на подстанция „Г.М. Димитров”.
1.1. Местонахождение: гр. София, ул. „202-ра” № 6;
1.2. Обща площ: общо172, 2 (сто седемдесет и два и два) м2 .   

II. Начална месечна наемна цена:
за Обект № 1 - 1000 (хиляда) лева, без ДДС;
за Обект № 2 – 200   (двеста) лева, без ДДС

III. Срок за отдаване под наем:
2.1. Срок за отдаване под наем – за Обект № 1– 3 (три) години.
2.2. Срок за отдаване под наем – за Обект № 2– 3 (три) години.

IV. Ред за закупуване на конкурсната документация:
Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 (двадесет и четири) лв. с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:
•    по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД – “Корпоративна Търговска Банка”АД, IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF за превод в лева или
•    парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 1, ст. 105:
Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, ст. 303, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 16:30 ч. д ……...2012 г., срещу представен документ за платената цена.

V. Краен срок и място за приемане на предложенията:
Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 24.07.2012г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ст. 130.

VI. Размер на депозита:
Гаранционната вноска за участие в конкурса е:
-    за Обект № 1 - 1500 (хиляда и петстотин) лева с ДДС;
-    за Обект № 2 – 300 (триста) лева с ДДС;
Гаранционната вноска за участие в конкурса трябва да бъде представена по желание на кандидата в една от следните форми:
•    под формата на парична сума, платима в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105;
•    под формата на парична сума, платима по сметка на “Топлофикация София” ЕАД, “Корпоративна Търговска Банка”АД, IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF

VII. Време и начин за оглед на обекта:
Оглед на обекта може да се осъществи всеки работен ден от 8:30 до 11:30 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. в срок до 24.07.2012 г. след заявка на посочения телефон: 02/973 22 41 – за Обект 1 или на телефон: 02/ 8325105 - За Обект 2.

VIII. Разглеждане и оценяване на предложенията:
Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 25.07.2012 г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, ст. 306.

Тел. за връзка: 02/ 9732241, лице за контакт: инж. Георги Паскалев – за Обект № 1.
Тел. за връзка: 02/ 8325105, лице за контакт:инж. Васил Александров – за Обект № 2.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
СТОЯН ЦВЕТАНОВ