Съобщение 02.07.2012г.

2012-07-02

ОТНОСНО:
Обявена обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с
предмет: „Доставка на резервни части за турбини VPT-30 и турбина PR
68/66/130/10/0,8 в ТЕЦ „София Изток”

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно
участие в процедурата ще се проведе на 03.07.2012 г. от 10:00 часа в
сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул.
„Ястребец” № 23Б, ет. 3, ст. 306.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.