Отваряне на оферти за "Доставка на 273 тона 96 % натриева основа"

2012-06-13

Относно:
Обявена обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет:
Доставка на 273 тона 96 % натриева основа – първо качество за нуждите
на ТР „София” и ТР „София Изток


На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно
участие в процедурата ще се проведе на 15.06.2012 г. от 10:00 часа в
сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД –
ул.  „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.