ДОСТАВКА НА 9 броя нови пикапи и 3 броя нови леки автомобили

2012-05-17

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за възлагане на обществена поръчка, чрез открита Процедура по реда на чл. 14, АЛ. 1 от Закона за обществениТЕ поръчки, с ПРЕДМЕТ:“ДОСТАВКА НА 9 броя нови пикапи и 3 броя нови леки автомобили за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)