Съобщение 17.05.2012 г.

2012-05-17

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 21.05.2012г. от 14:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.