Съобщение 15.05.2012 г.

2012-05-15


Oтносно: обявена обществена поръчка, възлагана чрез открит конкурс с предмет: „Възстановяване на пътни и улични настилки след планов и авариен ремонт на съоръжения от подземната топлопреносна мрежа на „Топлофикация София” ЕАД”

Уважаеми г-да,

На основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в конкурса ще се проведе на 16.05.2012 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 3, ст. 306.
В случай, че желаете, можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.