Съобщение 08.05.2012г.

2012-05-08

На  основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП съобщаваме, че на 11.05.2012 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Ремонт на стоманобетонни димоходи към комин № 1 в ТЕЦ „София Изток”

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.