Оособена част от почивна база “Бунгала – гр. Ахтопол -04-05-2012

2012-05-04

„Топлофикация София” ЕАД, гр. София,  ул. „Ястребец” № 23Б, на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството


І. Обект на конкурса – отдаване  под наем на следните имоти:
1. Сезонен обект, обособена част от почивна база “Бунгала – гр. Ахтопол” – хранителен блок, състояща се от два подобекта:
столова с кухня (обект 1);
магазин/кафе (обект 2).
1.1. Местонахождение: гр. Ахтопол, обл. Бургас, общ. Царево;
1.2. Състояние: неремонтирани, необорудени и без налична документация по системата за санитарно-хигиенен и качествен контрол и лицензии.

II. Начална месечна наемна  цена :
-  столова с кухня – 700 (седемстотин) лева, без ДДС;
-   магазин/кафе – 320 (триста и двадесет) лева, без ДДС.
1. Консумативните разходи – вода, канал /почистване на септична яма/ и електрическа енергия се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.
2. Срок за отдаване под наем – три месеца през 2012г.: за периода юни– септември 2012 г.

III. Ред за закупуване на  конкурсната документация:
     Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. /двадесет лева/ без ДДС или 24 /двадесет и четири/ лв. с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:
·    по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД – “Корпоративна Търговска Банка”АД, IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF за превод в лева или
·    парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец”, № 23 Б, ет. 1, ст. 105.
    Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, ст. 320, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч.  и от 13:00 до 16:00 ч. до 18.05.2012 г., срещу представен документ за платената цена.

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:
Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 21.05.2012 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ст. 130.


V. Размер на депозита:
Гаранционната вноска за участие в конкурса е 500 лв. (петстотин лева) за всеки от обособените обекти.
        Гаранционната вноска за участие в конкурса трябва да бъде представена по желание на кандидата в една от следните форми:
·    под формата на парична сума, платима в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105;
под формата на парична сума, платима по сметка на “Топлофикация София” ЕАД, “Корпоративна Търговска Банка”АД, IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF

VI. Време и начин за оглед на обекта:
Оглед на обекта може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 13:00 ч. в срок до 18.05.2012 г. след заявка по телефон: 05/90 62 465; 0896 777 207 в гр. Ахтопол, обл. Бургас, общ. Царево.

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:
Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 22.05.2012 г. в 14:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, ст. 306.

Тел. за връзка: 02/ 958 15 28 – Мариана Попова – Директор на дирекция „Административна и социална дейност”.
 
                        Изпълнителен директор
                        Стоян Цветанов