Съобщение 19.04.2012г.

2012-04-19

На  основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП съобщаваме, че на 23.04.2012 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Доставка на спирателна арматура на топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД през 2012г.”
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.

На  основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП съобщаваме, че на 23.04.2012 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Доставка на спирателна арматура на топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД през 2012г.”
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.