Съобщение 17.04.2012г.

2012-04-17

ОТНОСНО: обявена обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал  на „Топлофикация София” ЕАД, необходими за 2011 г., обособени в 7 позиции”
         Уважаеми г-да,
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в конкурса ще се проведе на 18.04.2012 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.