Съобщение 03.04.2012г.

2012-04-03

На  основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, съобщаваме, че на 06.04.2012 г. от
13:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул.
„Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на
ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в
процедура с предмет: „Подмяна на екрани, колектори и ПП за III-та и IV-та
степен на ЕК №4 в ТР „София Изток

При отварянето на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” имат право да
присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители,
както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и на средствата
за масова информация.