Съобщение 27.02.2012г.

2012-02-27

На  основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП, съобщаваме, че на 01.03.2012 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, стая 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедура с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на честотни регулатори за помпи основен кондензат на турбогенератор №5” в ТР „София Изток”.
При отварянето на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и на средствата за масова информация.