Йонообменни соли - 27.02.2012г.

2012-02-27

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
„Доставка на йонообменни соли за ТР "София" и ТР "Земляне" с две обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук