Съобщение 06-02-2012г.

2012-02-06

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 08.02.2012 г. от 11:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Изработка и доставка на нагревни повърхности за водогрейни котли в централите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции”.
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват допуснатите  до по-нататъшно участие в процедурата  участници или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.