Съобщение 16.01.2012г.

2012-01-16

На  основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП, съобщаваме, че на 18.01.2012 г. от 14:30 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедура с обект: „Периодична доставка на скална маса от трошен камък за период от една година за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”.
При отварянето на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и на средствата за масова информация.