Съобщение 09.12.2011г.

2011-12-09

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че на 14.12.2011 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедура с обект: „Доставка на долни пакети и резервни части за РВВП на ПГ № 9 в ТЕЦ „София”
При отварянето на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и на средствата за масова информация.