Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка, чрез открит КОНКУРС по реда на чл. 35-43

2011-12-07

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка, чрез открит КОНКУРС по реда на чл. 35-43 от НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ обществениТЕ поръчки, с обект:

“ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА СКАЛНА МАСА ОТ ТРОШЕН КАМЪК ЗА ПЕРИОД ОТ ЕДНА ГОДИНА ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”

Документите може да изтеглите тук