Съобщение 23.11.2011г.

2011-11-23

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 24.11.2011 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Доставка на три броя нови самосвали с вместимост 6 м3 и един брой нов колесен багер с кофа 280 л. за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с две обособени позиции“
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.