Провеждане на курс за опресняване и проверка на знанията

2011-11-03

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: "Провеждане на курс за опресняване и проверка на знанията по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически централи и топлофикационни централи и по електрически мрежи ( ДВ.бр. 34/2004г.)
Техническо задание

Документите можете да изтеглите от тук