Доставка на работни облекла

2011-10-27

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка, чрез откритА Процедура по реда на чл. 64-72 от Закона за обществениТЕ поръчки, с обект:

“ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗНИ РАБОТНИ ОБЛЕКЛА, СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ РАБОТНИ ОБЛЕКЛА, РАБОТНИ ОБУВКИ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ София” ЕАД”, НЕОБХОДИМИ ЗА 2011 Г., ОБОСОБЕНИ В 7 ПОЗИЦИИ”

Документите можете да изтеглите от тук