Отдаване под наем - 13.10.2011г.

2011-10-13

Топлофикация София” ЕАД, гр. София,  ул. „Ястребец” № 23Б, на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството


І. Обект на конкурса – отдаване  под наем на:

1. Терен от 9 /девет/ кв.м. за монтаж на павилион за продажба на печатни произведения и билети на територията  на ТР ”София”- (Обект 1).
1.1. Местонахождение: гр. София, ул. „202” № 6;

2. Терен от 3 /три/ кв.м. за монтаж на самопродавни машини за топли напитки  в помещенията на АТ-СМ, обособено място в административна сграда на ТР ”София”, обособено място в производствена сграда на ТЕЦ – (Обект 2).
2.1. Местонахождение: гр. София, ул. „202” № 6;


II. Начална месечна наемна  цена:
За всеки от обектите:

Обект 1 – 23 лв. /двадесет и три лева / без ДДС;
       2.    Обект 2 – 255 лв. /двеста петдесет и пет лева / без ДДС.

       2. Консумативните разходи:
       2.1. Обект 1 – консумативните разходи за електрическа енергия не са  включени в наемната цена .
       2.2. Обект 2 – консумативните разходи за вода и електрическа енергия са включени в наемната цена.

       3. Срок за отдаване под наем за Обект 1 и Обект 2– 3 (три) години.

III. Ред за закупуване на  конкурсната документация:
     Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 (двадесет и четири) лв. с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:
·    по банков път по сметката на ТР ”София” – “Юробанк и Еф Джи България”АД, IBAN: BG28 BPBI 7939 1088 6575 01, BIC: BPBI BG SF за превод в лева или
·    парична сума в лева, платена в касата на  ТР ”София”, ул. „202”, № 6.
    Документацията се получава в сградата на ТР ”София”, ул. „202” № 6, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч.  и от 14:00 до 16:00 ч. до 25.10.2011 г., срещу представен документ за платената цена.

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:
Срокът за подаване на документи е до 16:00 ч. на 28.10.2011 г. в деловодството на ТР ”София”, ул. „202” № 6.


V. Размер на депозита:
Гаранционната вноска за участие в конкурса е:
1. Обект 1 – 24 (двадесет и четири) лева;
            2. Обект 2 – 300 лв.(триста лева).
        Гаранционната вноска за участие в конкурса трябва да бъде представена по желание на кандидата в една от следните форми:
            ● по банков път по сметката на ТР ”София” – “Юробанк и Еф Джи България”АД, IBAN: BG28 BPBI 7939 1088 6575 01, BIC: BPBI BG SF за превод в лева или
            ● парична сума в лева, платена в касата на  ТР ”София”, ул. „202”, № 6.


VI. Време и начин за оглед на обекта:
Оглед на обекта може да се осъществи всеки ден от 7:30 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16 ч. в срок до 25.10.2011 г. след заявка на посочения телефон.

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:
Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 01.11.2011г. в 10:00 ч. в ТР ”София”,ул.”202” №6.

Тел. за връзка: 02/ 8131313, ръководител „Административен отдел” - инж. Константин Кунчев.


Съгласували:

Директор ТР ”София”
инж.Георги Нацков