Съобщение 03.10.2011г.

2011-10-03

На  основание чл. 38, ал. 5 от ЗОП съобщаваме, че на 05.10.2011 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до понататъшно участие участници в обществена поръчка с обект: „Верификация на проект „съвместно изпълнение” за „Рехабилитация на толпофикационната система” на „Топлофикация София” ЕАД за 2009 и 2010 година
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.