Съобщение 21.09.2011г.

2011-09-21

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 26.09.2011 г. от 14:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Подмяна на 3 (три) броя прекъсвачи с номинален ток 1000А в ново КРУ - 0,4 kV – VI-та и VII-ма секции в ОЦ „Люлин””
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.