„Топлофикация София” АД – ТР „София” отправя покана до неограничен брой кандидати за участие в малка обществена поръчка, с обект: “Ремонт покрив на водогреен котел № 3 в ТЕЦ”София”

2008-11-12На основание чл.7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 2, ал. 2, т.1. от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и в изпълнение на т.А.III.6.а. от Списъка на обектите в годишната ремонтна програма на ТР „София” за 2008 г.

„Топлофикация София” АД – ТР „София” отправя покана до неограничен брой кандидати за участие в малка обществена поръчка, с обект: “Ремонт покрив на водогреен котел № 3 в ТЕЦ”София”

Допълнителни условия и изисквания: 

1. Срок за внасяне на офертата и получаване на необходимата информация – до 15:30 часа на 21.11.2008г./в деловодството на ТР „София” – ул.”202” № 6/.

2. Офертата да се изготви съгласно количествена сметка /може да се получи в ТР „София” – ул. „202” № 6, стая „Инвеститори”/.   

 

Кандидатът за изпълнител да предложи задължително обосновка на цената, срок и гаранционен срок за изпълнение на възложените работи.

Кандидатът, избран за изпълнител, представя удостоверение за актуално състояние, издадено най-късно 1 месец преди датата на внасяне на офертата,

документи по чл.47 от ЗОП и документ за внесена гаранция за изпълнение.

Лице за контакти при необходимост от допълнителна информация и оглед на обекта  - инж. Валентин Стоединов или на тел.8131 317. в сградата на ТР „София”, ул.”202” № 6