Съобщение 04.08.2011г.

2011-08-04

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 05.08.2011 г. от 11:30 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Основен ремонт на трансформатори работен No 1 и резервен 25 MVA, 110/6/6KV за НМПС в ТЕЦ ”София””
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.