„Топлофикация София” АД – ТР „София” отправя покана до неограничен брой кандидати за участие в малка обществена поръчка, с обект: “Поддръжка на ел. бариера и ОИ техника на ж.п. клон в ТЕЦ „София”

2008-11-12

На основание чл.7, ал. 1 от "Закона за обществените поръчки" и чл. 2, ал. 2, т.2. от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и в изпълнение на т.А.І.5.а. от Списъка на обектите в годишната ремонтна програма на ТР „София” за 2008 г.

„Топлофикация София” АД – ТР „София” отправя покана до неограничен брой кандидати за участие в малка обществена поръчка, с обект: “Поддръжка на ел. бариера и ОИ техника на ж.п. клон в ТЕЦ „София”

Допълнителни условия и изисквания: 

1. Срок за внасяне на офертата и получаване на необходимата информация – до 15:30 часа на 21.11.2008г. /в деловодството на ТР „София” – ул.”202” № 6/.

 

Кандидатът за изпълнител да предложи задължително обосновка на цената и гаранционен срок за изпълнение на възложените работи.

Кандидатът, избран за изпълнител, представя удостоверение за актуално състояние, издадено най-късно 1 месец преди датата на внасяне на офертата.

Лице за контакти при необходимост от допълнителна информация и оглед на обекта  - инж. Валентин Стоединов или на тел.8131 317. в сградата на ТР „София”, ул.”202” № 6