Съобщение - 03.08.2011г .

2011-08-03

На  основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП съобщаваме, че на 04.08.2011 г. от 14:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Доставка на 3 броя нови високопроходими автомобила 4х4 за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”.
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.