Съобщение - 03.08.2011г.

2011-08-03

На  основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП съобщаваме, че на 05.08.2011 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Доставка на 280 тона техническа солна киселина за нуждите на цех „Химичен” в ТР „София Изток”
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.