Съобщение 01.08.2011г.

2011-08-01

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 09.08.2011 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Изработка и доставка на нагревни повърхности за водогрейни котли в централите на „Топлофикация София” ЕАД с четири обособени позиции”.
    При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.