Съобщение 19.07.2011г.

2011-07-19

Уведомяваме ви, че на основание чл.120а, ал.2 от ЗОП процедурата на договоряне с обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Застраховане на имуществото, работниците и служителите на „Топлофикация София“ ЕАД е спряна до влизане в сила на определение, с което се отхвърля наложената временна мярка „спиране“ или до влизане в сила на решението по жалбата, ако временната мярка бъде наложена.