Поръчка ремонт на хладилна кула

2011-07-08

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка, чрез открит КОНКУРС по реда на чл. 35-43 от НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ обществени поръчки, с обект:“Ремонт на хладилна кула №2 в ТР „СОФИЯ ИЗТОК”

Документите можете да изтеглите от тук