Реализиране на технически мероприятия за привеждане на повдигателните съоръжения

2011-07-08

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на МАЛКА обществена поръчка, чрез открит КОНКУРС по реда на чл. 35-43 от НАРЕДБА за ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ обществениТЕ поръчки С ОБЕКТ: „Реализиране на технически мероприятия за привеждане на повдигателните съоръжения, собственост на „Топлофикация София” ЕАД, към изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (ДВ, бр. 73 от 17.09.2010г.).”   

Документите можете да изтеглите от тук