Конкурс за отдаване под наем на имоти - ведомствени бюфети

2011-06-30

„Топлофикация  София” ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б на основание  Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството и Решение на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД № 287/30.06.2011г. обявява конкурс за отдаване под наем на имоти - ведомствени бюфети, представляващи част от капитала (имуществото) на Дружеството.

Документите можете да изтеглите от тук