Съобщение - 28.06.2011г.

2011-06-28

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че на 01.07.2011 г. от 14:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедура с обект: “Ремонт на въздуховоди при РВП на ЕК 5 и 6 в ТР „София Изток”.

При отварянето на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и на средствата за масова информация.