Доставка на 3 бр. нови високопроходими автомобила

2011-06-27

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за възлагане на обществена поръчка, чрез открит КОНКУРС по реда на чл. 35-43 от НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ обществени поръчки, с обект:

„ДОСТАВКА НА 3 БРОЯ НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛА 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”

Документите можете да изтеглите от тук