Отваряне на ценовите оферти на участници в процедура с обект: „Основен ремонт на турбогенератор № 8 в ТЕЦ ”София”” .

2011-06-14

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 16.06.2011 г. от 13:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Основен ремонт на турбогенератор  № 8  в ТЕЦ ”София”” .
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.