Доставка на помпи - 13.06.2011г.

2011-06-13

Документация, обявление и решение за : за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 64-72 от Закона за обществените поръчки, с обект: “Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София" ЕАД, осособена в четири позиции ”

Документите можете да изтеглите от тук