Изработка и доставка на нагревни повърхности за водогрейни котли

2011-06-10

Документация, обявление и решение за : възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление по реда на чл. 103 (1) от закона за обществените поръчки с обект: “Документация, решение и обявление за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 64-72 от Закона за обществените поръчки, с обект : „Изработка и доставка на нагревни повърхности за водогрейни котли в централите на „Топлофикация София” ЕАД с четири обособени позиции”.
  на „Топлофикация софия” АЕД

Документите можете да изтеглите от тук