Застраховане на имуществото, работниците и служителите

2011-06-10
Документация, обявление и решение за : възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление по реда на чл. 103 (1) от закона за обществените поръчки с обект: “Застраховане на имуществото, работниците и служителите на „Топлофикация софия” АЕД

Документите можете да изтеглите от тук