Съобщение 06.06.2011г.

2011-06-06

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 08.06.2011 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: "Изработка на екрани, колектори и паропрегреватели III - та и IV та степен на енергиен котел № 4 в ТР "СофияИзток"
     При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват допуснатите  до понататъшно участие в процедурата  участници или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.