Съобщение 01.06.2011 г.

2011-06-01

На основание чл. 69a, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 05.06.2011 г. от 11:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедура с обект: „Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София”ЕАД през 2011 г. с 12 обособени позиции”.
При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масова информация.