Съобщение 19.05.2011г.

2011-05-19

На  основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП, съобщаваме, че на 20.05.2011г. в 10.30 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412. ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в открита  процедура с обект:   „Възстановяване  покритие, боядисване и ремонт сигнално предупредителна осветителна инсталация  на стоманобетонов комин № 3 в ТЕЦ ”София” 
При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и на средствата за масова информация.