Съобщение 18-05-2011г.

2011-05-18

На  основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП, съобщаваме, че на 20.05.2011г. в 10.00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412. ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в открита  процедура с обект::„Подмяна на 3 броя въздухоструйни прекъсвачи 110 кV с елегазови прекъсвачи  в ОРУ 110 кV на ТЕЦ „София”
При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и на средствата за масова информация.